Dokumente Kyç

Qeveria e Shqipërisë po punon në përputhje me marrëveshjet dhe konventat vendore, rajonale dhe ndërkombëtare për të ndërmarrë një qasje të koordinuar dhe bashkëpunuese për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm. Në përputhje me këtë linjë, marrëveshjet ndërkombëtare ofrojnë sfondin e të gjitha përpjekjeve të Qeverisë Shqiptare në këtë fushë.

Legjislacioni Ndërkombëtar

2006 Strategjia Globale Kundër Terrorizmit, Organizata e Kombeve të Bashkuara

Legjislacioni i Republikes së Shqipërisë

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020

2014 Strategjia Kombëtare e Sigurisë

2015 Strategjia Kombëtare Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

2017 VKM Për ngritjen e Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (Qendra CVE)

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË LUFTËS KUNDËR TERRORIZMIT, 2021–2025, DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT 2021–2023