Promovimi i edukimit, për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm

“Parandalimi i ekstremizmit, radikalizmit dhe dhunës në mjediset e shkollës dhe komunitetit si një mjet për të siguruar të drejtat e fëmijëve”.
10/02/2021
“Komunitetet të parat: krijimi i një Rrjeti të organizatave të shoqërisë civile për të adresuar ekstremizmin e dhunshëm – nga parandalimi në ri- integrim”.
10/02/2021

Promovimi i edukimit, për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm

Promovimi i edukimit, për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm

Publisher: Cve.gov.al            10/02/2021

Është realizuar takim prezantues i projektit “Promovimi i Edukimit për të Parandaluar

Ekstremizimin e Dhunshem” SHIS dhe qendra CVE ku në fokus ishte rritja e kapaciteteve të mësuesve koordinator. Bashkëpunimi me institucionet e zyrave vendore arsimore për ndërhyrjet mbi ekstremizmin e dhunshëm në shkollë si dhe per aktivitetet e planifikuara per fazën e dytë të projektit. Pranë zyrave vendore arsimore u mbajtën takime me drejtuesit e institucionit për cështjen e Ekstremizmit të Dhunshëm.

Këto takime sollën dakordësime duke vendosur kështu dhe pika pune të përbashkëta për të arritur tek aktiviteti që zona e tyre do të përfshihet, sesionet trajnuese.