“Komunitetet të parat: krijimi i një Rrjeti të organizatave të shoqërisë civile për të adresuar ekstremizmin e dhunshëm – nga parandalimi në ri- integrim”.

Promovimi i edukimit, për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm
10/02/2021
“Kryerja e kërkimit për drejtimin e mesazheve P / CVE në bashkinë e Tiranës dhe mbështetjen e Qendrës Shqiptare të CVE për zhvillimin e kapaciteteve kërkimore dhe komunikuese strategjike”
10/02/2021

“Komunitetet të parat: krijimi i një Rrjeti të organizatave të shoqërisë civile për të adresuar ekstremizmin e dhunshëm – nga parandalimi në ri- integrim”.

“Komunitetet të parat: krijimi i një Rrjeti të organizatave të shoqërisë civile për të adresuar ekstremizmin e dhunshëm - nga parandalimi në ri- integrim".

Publisher: Cve.gov.al            10/02/2021

Projekti zbatohet nga Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare në bashkëpunim me Forum MNE (Mal i Zi), Partners Kosova – Center for Conflict Management (Kosovë), Centre for Common Ground (Maqedoni), DamaD Kulturni Centar, Novi Pazar (Serbi) dhe Hope and Homes for Children (Bosnje & Herzegovinë), me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian.

Me qëllim rritjen e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile që punojnë me komunitetet, Qendra CVE në bashkëpunim me Qendrën për Nisma Ligjore dhe Qytetare (QNL) dhe Këshillin Ndër-Fetar kanë realizuar 7 (shtatë) trajnime tre (tre) ditore, në 7 (shtatë) qarqe të vendit të titulluar“Së bashku për të parandaluar dhe luftuar ekstremizmin e dhunshëm në Shqipëri”. Në trajnim kanë parrë pjesë rreth 250 pjesëmarrës të organizatatve të shoqërisë civile të vendit. Falë këtiuj projekti:

-Është hartuar Raporti i Hartëzimit “Shoqëria Civile në parandalimin dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm në   Shqipëri”.

-Është krijuar një databazë me organizatat e shoqërisë civile, si pjesë e Rrjetit të Shoqërisë Civile, me rreth 60 organizata nga gjithë vendi.

-Është hartuar Draft plani Kombëtar i Veprimit i Shoqërisë Civile “Për Luftën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm Në Republikën e Shqipërisë”

-Janë përzgjedhur disa organizata të shoqërisë civile për të zbatuar grante të vogla për të parandaluar dhe kundërshtuar ekstremizmin e dhunshëm në vend