“Kryerja e kërkimit për drejtimin e mesazheve P / CVE në bashkinë e Tiranës dhe mbështetjen e Qendrës Shqiptare të CVE për zhvillimin e kapaciteteve kërkimore dhe komunikuese strategjike”

“Komunitetet të parat: krijimi i një Rrjeti të organizatave të shoqërisë civile për të adresuar ekstremizmin e dhunshëm – nga parandalimi në ri- integrim”.
10/02/2021
Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm merr pjesë në Rrjetin Rajonal të Koordinatorëve Kombëtarë.
11/02/2021

“Kryerja e kërkimit për drejtimin e mesazheve P / CVE në bashkinë e Tiranës dhe mbështetjen e Qendrës Shqiptare të CVE për zhvillimin e kapaciteteve kërkimore dhe komunikuese strategjike”

“Komunitetet të parat: krijimi i një Rrjeti të organizatave të shoqërisë civile për të adresuar ekstremizmin e dhunshëm - nga parandalimi në ri- integrim".

Publisher: Cve.gov.al            Data: Shkurt 2020 – Shkurt 2021

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të: zhvillojë aftësinë e Qendrës CVE për të krijuar dhe zbatuar një strategji efektive P / CVE dhe për të siguruar zbatimin e plotë të Masave 5 dhe 6 të Strategjisë Kombëtare të Shqipërisë për Luftimin e Ekstremizmit të Dhunshëm nga Ministritë dhe Agjencitë përkatëse.

Objektivat specifike të projektit janë:

  1. Kryerja e një kërkimi/studimi për të kuptuar audiencat në territorin e Bashkisë së Tiranës, si një nga pikat e nxehta të radikalizimit në Shqipëri.
  2. Përdorimi i gjetjeve të kërkimit për të zhvilluar projektin pilot dhe përcaktoni mjetet dhe teknikat që janë më të përshtatshme për t’iu përgjigjur kontekstit specifik të ekstremizmit të dhunshëm në Bashkinë e Tiranës dhe për formulimin dhe shpërndarjen e mesazheve efektive P / CVE.
  3. Zhvillimi i aftësive të Qendrës CVE dhe institucioneve të tjera përkatëse për të kryer në mënyrë efektive proceset e përshkruara më sipër, përmes ndarjes së praktikave më të mira dhe një procesi të “të mësuarit duke bërë”. Deri më tani, në kuadër të kësaj ndërhyrjeje janë realizuar një sërë veprimtarishë ndër të cilat veçohen: Raporti fillestar për projektin; hartimi i gjetjeve paraprake të sondazhit të kryer në Tiranë; hartimi dhe shpërndarja e pyetësorit cilësor për 40 punonjës të katër ministrive të përfshira në këtë proces; dakordësimi mbi organizimin e pesë (5) takimeve on-line me fokus grupe, me punonjësit e nivelit të lartë në ministri, me punonjësit e vijës së parë, studentët, nxënësit dhe komunitetet fetare.