Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm merr pjesë në Rrjetin Rajonal të Koordinatorëve Kombëtarë.

“Kryerja e kërkimit për drejtimin e mesazheve P / CVE në bashkinë e Tiranës dhe mbështetjen e Qendrës Shqiptare të CVE për zhvillimin e kapaciteteve kërkimore dhe komunikuese strategjike”
10/02/2021
“Parandalimi dhe Lufta Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizimit që çojnë në Terrorizëm në Burgje dhe Shërbimin e Provës (Faza 1)”
16/02/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm merr pjesë në Rrjetin Rajonal të Koordinatorëve Kombëtarë.

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm merr pjesë në Rrjetin Rajonal të Koordinatorëve Kombëtarë.

Publisher: Cve.gov.al            11/02/2021

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, znj. Lejdi Dervishi mori pjesë në takimin e Rrjetit Rajonal të Koordinatorëve Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, ku u diskutuan arritjen dhe sfidat e deritanishme të vendeve të rajonit mbi proceset e rehabilitimit dhe ri-integrimit të personave të rikthyer nga zonat e konfliktit. Gjatë takimit, znj. Dervishi prezantoi angazhimin dhe arritjet e vazhdueshme të institucioneve të Shqipërisë në kuadër të parandalimit, rehabilitimit dhe ri-integrimit të grupeve në rrezik.

Në takim morën pjesë edhe përfaqësues nga Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës, IISG dhe Koordinatori Rajonal i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështjet kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.