“Parandalimi dhe Lufta Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizimit që çojnë në Terrorizëm në Burgje dhe Shërbimin e Provës (Faza 1)”

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm merr pjesë në Rrjetin Rajonal të Koordinatorëve Kombëtarë.
11/02/2021
Prezantohet Linja Telefonike Kombëtare për Ekstremizmin e Dhunshëm. Qendra CVE nënshkruan Marrrëveshje Mirëkuptimi me Ministrinë e Brendshme dhe Linjën e Këshillimit për Gra dhe vajza.
18/02/2021

“Parandalimi dhe Lufta Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizimit që çojnë në Terrorizëm në Burgje dhe Shërbimin e Provës (Faza 1)”

“Parandalimi dhe Lufta Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizimit që çojnë në Terrorizëm në Burgje dhe Shërbimin e Provës (Faza 1)”

zbatuar nga Prezenca e OSBE-së në Tiranë, të mbështetur financiarisht nga Qeveria e Austrisë, Qeveria e Suedisë, Qeveria e Republikës Federale Gjermane dhe Qeveria e Republikës së Italisë. Projekti u zbatua në partneritet të ngushtë me Qendrën Kombëtare kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës.

Nëpërmjet këtij projekti u be i mundur:

–  Nënshkrimi i një Memorandumi Mirëkuptimi për zbatimin e projektit mes Prezencës së OSBE-së, Ministrisë së Drejtësisë dhe Koordinatorit Kombëtar kundër Ekstremizmit të Dhunshëm;

–  U krye një vlerësimi i nevojave për situatën në burgje dhe shërbimin e provës;

–  zhvillimi i një moduli bazë trajnimi mbi fenomenin e VERLT dhe ngritjen e kapaciteteve për stafin e burgut dhe të Shërbimit të Provës;

–  U forcua bashkëpunimi rajonal, dhe

–  U rrit ndërgjegjësimi midis palëve të interesuara mbi VERLT dhe ndërhyrjet përkatëse të bazuara në të drejtat e njeriut në sistemin penitenciar në Shqipëri.