Projektet e fundit

03/01/2024

Adresimi i ekstremizmit të dhunshëm/Thirrje për shprehje interesi për Organizatat e Shoqërisë Civile – Afati 15 shkurt 2024

16/02/2021

“Parandalimi dhe Lufta Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizimit që çojnë në Terrorizëm në Burgje dhe Shërbimin e Provës (Faza 1)”

10/02/2021

“Kryerja e kërkimit për drejtimin e mesazheve P / CVE në bashkinë e Tiranës dhe mbështetjen e Qendrës Shqiptare të CVE për zhvillimin e kapaciteteve kërkimore dhe komunikuese strategjike”

10/02/2021

“Komunitetet të parat: krijimi i një Rrjeti të organizatave të shoqërisë civile për të adresuar ekstremizmin e dhunshëm – nga parandalimi në ri- integrim”.

10/02/2021

Promovimi i edukimit, për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm

10/02/2021

“Parandalimi i ekstremizmit, radikalizmit dhe dhunës në mjediset e shkollës dhe komunitetit si një mjet për të siguruar të drejtat e fëmijëve”.