Lajmet e Fundit

18/11/2021

Drejtori i Qendrës CVE përshëndeti konferencën e KMSH-së të mbajtur për fazën III të projektit mbi angazhimin e të rinjve për një komunitet të qëndrueshëm

17/11/2021

Drejtori i Qendrës CVE kontribuoi në konferencën e KE-së mbi rritjen e kapaciteteve për stafin e burgjeve dhe shërbimit të provës për P/CVE në vendet e Ballkanit Perëndimor

16/11/2021

Drejtori i Qendrës CVE përshëndeti konferencën: “Prezantimi i Rrjetit të Grave Paqendërtuese në Nivel Lokal”, organizuar nga WCDCA.

10/11/2021

Qendra CVE përshëndeti mbylljen e programit “STRIVE for Impact” organizuar nga Global STRIVE-Hedayah

08/11/2021

Drejtori i Qendrës CVE kontribuon në konferencën e organizuar nga RCC për impaktin e krizës së Afganistanit në Ballkanin Perëndimor

04/11/2021

Qendra CVE kontribuon në takimin organizuar nga GIZ mbi përgjegjësitë e raportimit për Raportin TE-SAT