Lajmet e Fundit

09/09/2022

Shpallje Kandidati Fitues

15/08/2022

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

09/08/2022

Drejtori i Qendrës CVE zhvillon vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës.Drejtori i Qendrës CVE zhvillon vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës.

12/07/2022

Shpallje Kandidati Fitues!

30/06/2022

Shpallje listën fituese për fazën e dytë.

Në mbështetje të ligjit nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar, neni 19 pika 1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave […]
30/06/2022

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE