Evente

18/11/2021

Drejtori i Qendrës CVE përshëndeti konferencën e KMSH-së të mbajtur për fazën III të projektit mbi angazhimin e të rinjve për një komunitet të qëndrueshëm

29/10/2021

Workshop në përmbyllje të projektit “Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm nëpërmjet zërave lokalë dhe iniciativën lokale në Ballkanin Perëndimor”

14/10/2021

Qendra CVE organizon konferencën rajonale “Roli i gruas kundër ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor” në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri

01/10/2021

Qendra CVE pjesë e takimit rajonal të Shkupit për ndërtimin e kapaciteteve institucionale në Ballkanin Perëndimor mbi sfidat e procesit të ri-integrimit të të kthyerve nga zonat e konfliktit

10/09/2021

Qendra CVE realizoi një takim me palën homologe maqedonase për shkëmbimin e eksperiencave mbi proceset e Rehabilitimit dhe Ri-integrimit të ish-luftëtarve të huaj dhe familjeve të tyre.

12/08/2021

Qendra CVE kontribuoi në seminarin “Vlerësimi i riskut dhe zvogëlimi i tij”, organizuar nga GCERF