admin-cve

18/05/2022

Drejtori i Qendrës CVE kontribuoi në konferencën: “Drejt praktikave të përmirësuara për P/CVE në burgje dhe trajnimin e stafit në Balllkanin Perëndimor”

18/05/2022

Qendra CVE dhe CSDG koordinuan punën për ciklin e trajnimeve mbi komunikimin strategjik për punonjësit e institucioneve të përfshira në zbatimin e P/KEDH

31/03/2022

Qendra CVE realizoi sesionin e fundit trajnues për mësuesit e shkollave që ofrojnë shërbime për ri-integrimin e fëmijve të rikthyer nga zonat e konfliktit.

30/03/2022

Qendra CVE kontribuon në Forumin 8-të Ndër-institucional për Parandalimin dhe Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

28/03/2022

Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi takim me Atasheun e Sigurisë të Francës dhe Këshilltarin francez për projektin e Ballkanit Kibernetik

25/02/2022

Drejtori i Qendrës CVE në konferencën e Këshillit të BE “Rishikimi dhe perspektivat e parandalimit të radikalizmit në Evropë”