QKEDH, pjesë e delegacionit shqiptar në vizitë studimore në Norvegji
08/05/2024

Shpallje Kandidati Fitues!

Shpallje Kandidati Fitues

Publisher: Cve.gov.al            10/05/2024

Në mbështetje të Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, i ndryshuar, të Rregullores së Brendshme të QKEDH, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.737, datë 13.12.2017 “Për ngritjen e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH)”, i ndryshuar, Urdhrit Nr.10, datë16.04.2024 të Drejtorit të QKEDH “Për shpalljen vakant të vendit të punës në pozicionin “Specialist në Sektorin e Koordinimit për Shoqërinë Civile dhe Sigurinë”, të Urdhrit Nr.11, datë16.042024 “Për ngritjen e komisionit përgjegjës për rekrutimin e punonjësit për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Koordinimit për Shoqërinë Civile dhe Sigurinë në QKEDH”, dërgohet për publikim kandidati fitues për pozicionin e punës “Specialist në sektorin e koordinimit për Shoqërinë Civile dhe Sigurinë, në Qendrën e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, me të dhëna si më poshtë:
Kandidat fitues: Z. Indri Taçe.