Strategjia Kombëtare Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

Në 2015, Qeveria Shqiptare miratoi Strategjinë Kombëtare Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm për 2017 – 2019 i cili përshkron një sërë masash dhe veprimesh që duhet të ndërmerren nga një gamë e gjerë aktorësh qeveritarë dhe të sektorit publik në fushën e arsimit, organet ligjzbatuese dhe të mirëqenies sociale, duke u fokusuar në tre fusha prioritare :

I) Shtrirja dhe angazhimi i komunitetit

II) Luftimi i propagandës ekstremiste duke promovuar vlerat demokratike dhe

III) Hartimi i politikave afatgjata gjithëpërfshirëse CVE.

Pas miratimit të Strategjisë Kombëtare CVE, Plani Kombëtar i Veprimit parashikon një angazhim të drejtpërdrejtë dhe aktivitete që duhet të ndërmerren me palët e interesit në nivel lokal si pjesë e përpjekjeve për të trajtuar fenomenin e radikalizimit dhe kërcënimeve të ekstremizmit të dhunshëm dhe të ofrojnë shembuj të angazhim efektiv CVE.