Broshurë për prindërit – Roli i tyre në mbrojtjen e fëmijëve nga ekstremizmi i dhunshëm

Broshurë për mësuesit – Aktorët kryesorë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm
10/01/2022
Qendra CVE nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi në vend
11/01/2022

Broshurë për prindërit – Roli i tyre në mbrojtjen e fëmijëve nga ekstremizmi i dhunshëm