AKSHI Admin

09/08/2022

Drejtori i Qendrës CVE zhvillon vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës.Drejtori i Qendrës CVE zhvillon vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës.

30/06/2022

Shpallje listën fituese për fazën e dytë.

Në mbështetje të ligjit nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar, neni 19 pika 1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave […]
22/06/2022

Konferenca Globale Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

25/05/2022

Drejtori i Qendrës CVE kontribut në seminarin “Identifikimi i nevojave, sfidave dhe zgjidhjeve për menaxhimin pas daljes nga burgu dhe bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e deradikalizimit, ri-integrimit dhe rehabilitimit të dënuarve të ekstremizmit të dhunshëm”.

11/05/2022

Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi leksion të hapur me studentë të Universitetit Mesdhetar për ndërgjegjsimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm

22/04/2022

Qendra CVE pjesë e trajnimit të GCERF për qasjen e psikologëve ndaj historive traumatike dhe mbi çështjet e reagimit ndaj stresit