AKSHI Admin

09/12/2021

Drejtori i Qendrës CVE kontribuon në kuadër të Platformës Kombëtare për Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm të Malit të Zi

03/12/2021

Drejtori i Qendrës CVE mbajti fjalën përshëndetëse në workshop-in e RAN për komunikimin strategjik mbi LHT- të dhe familjarët e tyre të kthyer në Ballkanin Perëndimor

02/12/2021

Qendra CVE dhe Rektorati UAMD firmosin marrëveshjen e bashkëpunimit mes tyre për ndërgjegjësimin e studentëve mbi format e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm

01/12/2021

Qendra CVE pjesë e trajnimit të RAN mbi menaxhimin e fëmijëve dhe familjareve të rikthyer nga territoret e ish vendeve të konfliktit

25/11/2021

Qendra CVE organizon forum me studentët dhe pedagogët e UAMD-së mbi parandalimin e fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm

23/11/2021

Qendra CVE kontribuoi në Konferencën Rajonale “Media, terrorizmi dhe luftëtarët e huaj terroristë në Ballkanin Perëndimor”