AKSHI Admin

10/01/2022

Broshurë për prindërit – Roli i tyre në mbrojtjen e fëmijëve nga ekstremizmi i dhunshëm

Broshure per prinder_Save the Children
10/01/2022

Broshurë për mësuesit – Aktorët kryesorë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm

Broshure per mesues_Save the Children  
10/01/2022

Broshurë për nxënësit – Si mund të flasin nxënësit për ekstremizmin e dhunshëm

Broshure per femijet_Save the Children  
16/12/2021

Drejtori i Qendrës CVE prezantoi progresin e Shqipërisë në proceset RRR në Konferencën Ndërkombëtare “Roli i grave dhe fëmijve në terrorizëm”

14/12/2021

Qendra CVE koordinoi trajnimin e organizuar nga IDM “Mbështetja rehabilituese dhe riintegruese për personat që kthehen nga zonat e konfliktit”.

13/12/2021

Drejtori i Qendrës CVE përshëndeti Komitetin Drejtues Kombëtar të krijuar në kuadër të ndërtimit të kapaciteteve institucionale në Ballkanin Perëndimor për proceset RRR të LHT-ve dhe familjeve të tyre, organizuar nga IOM Albania