AKSHI Admin

23/11/2021

Qendra CVE në takim me Komisionin Europian mbi progresin në kuadër të implementimit të Planit të Përbashkët të Veprimit për Luftën Kundër Terrorizmit, mes BE-së dhe Vendeve të Ballkanit Perëndimor

22/11/2021

Qendra CVE koordinoi dhe monitoroi trajnimin e IDM-së për mbështetjen rehabilituese dhe riintegruese për personat e kthyer nga zonat e konfliktit

22/11/2021

Qendra CVE kontribuoi në seminarin e OSBE-së mbi qeverisjen efektive të sektorit të sigurisë përmes partneritet ndërmjet institucioneve të sektorit të sigurisë dhe shoqërisë civile

10/11/2021

Qendra CVE përshëndeti mbylljen e programit “STRIVE for Impact” organizuar nga Global STRIVE-Hedayah

08/11/2021

Drejtori i Qendrës CVE kontribuon në konferencën e organizuar nga RCC për impaktin e krizës së Afganistanit në Ballkanin Perëndimor

29/10/2021

Workshop në përmbyllje të projektit “Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm nëpërmjet zërave lokalë dhe iniciativën lokale në Ballkanin Perëndimor”