Shpallje listën fituese për fazën e dytë.

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE
30/06/2022
Shpallje Kandidati Fitues!
12/07/2022

Shpallje listën fituese për fazën e dytë.

Në mbështetje të ligjit nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar, neni 19 pika 1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative në RSH”; të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, i ndryshuar, të Rregullores së Brendshme, të miratuar me Urdhrin nr. 59, datë 1.04.2022, të Kryeministrit për Miratimin e Rregullores së Brendshme “Për organizimin dhe Funksionimin e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 737, datë 13.12.2017 “Për ngritjen e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH)”, Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH),  ju dërgojmë për publikim, listën e kandidatëve  fitues, të kualifikuar për fazën dytë të rekrutimit për pozicionin “Specialist në Sektorin e Koordinimit për Çështjet e Edukimit dhe Kërkimit”, si më poshtë:

  • Alma Paspali
  • Klodian Idershaj