Shpallje listën fituese për fazën e dytë.
30/06/2022
Drejtori i Qendrës CVE zhvillon vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës.
09/08/2022

Shpallje Kandidati Fitues!

Shpallje Kandidati Fitues!

Në mbështetje të ligjit nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar, neni 19 pika 1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative në RSH”; të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, i ndryshuar, të Rregullores së Brendshme, të miratuar me Urdhrin nr. 59, datë 1.04.2022, të Kryeministrit për Miratimin e Rregullores së Brendshme “Për organizimin dhe Funksionimin e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 737, datë 13.12.2017 “Për ngritjen e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH)”, Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH), dërgohet për publikim Kandidati Fitues për pozicionin “Specialist në Sektorin e Koordinimit për Çështjet e Edukimit dhe Kërkimit”, i cili është si më poshtë:

  • Alma Paspali