NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Drejtori i Qendrës CVE kontribuoi në konferencën: “Drejt praktikave të përmirësuara për P/CVE në burgje dhe trajnimin e stafit në Balllkanin Perëndimor”
18/05/2022
Drejtori i Qendrës CVE kontribut në seminarin “Identifikimi i nevojave, sfidave dhe zgjidhjeve për menaxhimin pas daljes nga burgu dhe bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e deradikalizimit, ri-integrimit dhe rehabilitimit të dënuarve të ekstremizmit të dhunshëm”.
25/05/2022

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Publisher: Cve.gov.al            19/05/2022

Në mbështetje të ligjit nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar, neni 19 pika 1, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative në RSH”; të ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, i ndryshuar, të Rregullores së Brendshme, të miratuar me Urdhrin nr. 59, datë 1.04.2022, të Kryeminstrit për Miratimin e Rregullores së Brendshme “Për organizimin dhe Funksionimin e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 737, datë 13.12.2017 “Për ngritjen e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH)”, Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH), shpall 1 pozicion të lirë pune, si vijon:

 

Përgjegjës sektori, në Sektorin e Koordinimit për Çështjet e Shoqërisë Civile dhe Sigurisë, në Qendrën e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.

 

Përshkrimi përgjithësues për pozicionin “Përgjegjës sektori” në Sektorin e Koordinimit për Çështjet e Shoqërisë Civile dhe Sigurisë, në Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, Kategoria III-a është:

 • Sektori i Koordinimit për Çështjet e Shoqërisë Civile dhe Sigurisë ka për qëllim të tij krijimin e kushteve të favorshme që sistemi i përkrahjes dhe përkujdesjes sociale të mbërrijë dhe të përfshijë në programet përkatëse individë dhe grupe të margjinalizuar me risk për radikalizëm dhe ekstremizëm të dhunshëm.
 • Ky sektor ndërmerr, krijon dhe ndjek zbatimin e projekteve konkrete të lidhura me policimin në komunitet, me qëllim përfshirjen e strukturës shtetërore të policimit në komunitet, në jetën e përditshme të vetë komunitetit.

Përgjegjësi i Sektorit të Koordinimit për Çështjet e Shoqërisë Civile dhe Sigurisë kryen këto detyra funksionale:

 • Mban kontakte me institucionet simotra në vend e në rajon, nëpërmjet rrjetit të ekspertëve të fushës së sigurisë, policimit në komunitet dhe shoqërisë civile;
 • Përcjell mesazhe te paanshme publike për tolerancën dhe harmoninë fetare, si dhe përballet me narrativat radikale, mban kontakte me bashkësitë fetare në vend dhe me institucionet e tjera të besimit fetar;
 • Në bashkëpunim me personin e kontaktit dhe grupin e punës në Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Drejtësisë, propozon planin e masave të institucionit, i cili miratohet nga Ministri i Brendshëm dhe Ministri i Drejtësisë, me masa konkrete të angazhimit të strukturave vendore, Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit te Provës;
 • Drejton dhe koordinon punën me rrjetet kombëtare dhe rajonale të shoqërisë civile;
 • Koordinon dhe orienton punën e grupeve te punës në Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisës si dhe Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, në bashkëpunim me personin e kontaktit dhe Qendrën;
 • Përgatit raportin vjetor të zbatimit të planit të masave për Qendrën dhe në bashkëpunim me personat e kontaktit të institucioneve dhe përgjegjësit e sektorëve përkatës, prezanton projekt raportin te Drejtori i Qendrës;
 • Koordinon punën në hartimin e politikave dhe ekspertizave më të mira të kohës për problematikat sociale, shoqërinë civile dhe çështjet fetare, sigurinë, në bazë të studimeve kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare;
 • Siguron që gjetjet nga studimet të kthehen në masa dhe veprime që synojnë drejtpërdrejt trajtimin e problemit dhe fushës që ndjek;
 • Organizon konferenca dhe takime të tjera në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar me fokus çështjet e ekstremizmit te dhunshëm me ekspertë të fushës sociale, shoqërinë civile, hulumtues, akademikë, klerikë dhe teologë;
 • Mundëson mbulimin mediatik me synimin e vetëm të përfshirjes në programet ditore të medias, të një qasjeje profesionale për tematika si: radikalizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm;
 • Bashkërendon veprimtarinë e medias me ato të institucioneve qendrore, lokale me qellim orientimin e tyre drejt zonave/grupeve dhe individëve me risk radikalizmi dhe ekstremizmi te dhunshëm;
 • Krijon kushte qe sistemi i medias të bashkërendoje me grupe të tjera aktoresh publike dhe private në interes të krijimit dhe përcjelljes së mesazheve publike që promovojnë tolerancën, bashkëjetesën dhe harmoninë fetare e sociale në vend e në rajon;
 • Brenda objektivave të Qendrës, kryen detyra të tjera funksionale/administrative të ngarkuara nga eprori.

 

Kriteret që duhet të plotësojnë aplikantët për këtë pozicion, janë:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të ketë integritet të lartë profesional e moral;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre/ kundërvajtje penale;
 • Të mos ketë masë disiplinore administrative në fuqi;
 • Të ketë njohuri të thella dhe të vërtetuara për gjuhën angleze (niveli C1);
 • Të ketë eksperiencë pune mbi 3 vite në fushën e kërkuar apo mbi 5 vite punë në fusha të ngjashme;
 • Të zotërojë njohuri në fushën e sigurisë me fokus kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit;
 • Të ketë eksperiencë në programet kompjuterikë të përpunimit të të dhënave dhe në programe të tjera kompjuterike bazë;
 • Njohja e gjuhëve të tjera të huaja, punësimi i mëparshëm në organizata ndërkombëtare dhe/ose institucione akademike në fushën e sigurisë, si dhe njohja apo plotësimi i kritereve të tjera të veçanta që lidhen me sigurinë si punësim i ngjashëm etj., do të konsiderohen kritere të shtuara dhe do merren parasysh gjatë fazës së përzgjedhjes së kanditatit fitues.

 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentacionit të cituar më sipër, duhet të kryhet brenda datës 01.06.2022, në adresën e e-mailit zyrtar të QKEDH-së, info@cve.gov.al.

 

Duke ju falenderuar për interesin tuaj lidhur me pozicionin vakant të punës, lutemi të klikoni në link-un më poshtë për më shumë detaje.

https://mb.gov.al/shpallet-1-pozicion-pune-prane-qendres-se-koordinimit-kunder-ekstremizmit-te-dhunshem-afatet/