Denion Meidani: “Doktrinë të Përbashkët Rajonale” të luftës kundër Ektremizmit të Dhunshëm dhe Terrorizmit.

Lançimi i programit: “Burgje të sigurta – Komunitete të sigurta”: Meidani, “Unë mbroj fuqimisht idenë që ne duhet t’i përqendrojmë diskutimet tona sot në mundësitë e adoptimit të një qasjeje që synon forcimin e këtyre komponentëve kyç të menaxhimit të burgjeve”
04/10/2022
Takim i Komitetit Drejtues Rajonal “Ndërtimi i kapaciteteve institucionale në Ballkanin Perëndimor për t’u marrë me sfidat që lidhen me riintegrimin, risocializimin dhe rehabilitimin e luftëtarëve të huaj terroristë të kthyer nga konflikti (RFTF) dhe familjeve të tyre”
12/10/2022

Denion Meidani: “Doktrinë të Përbashkët Rajonale” të luftës kundër Ektremizmit të Dhunshëm dhe Terrorizmit.

Denion Meidani: “Doktrinë të Përbashkët Rajonale” të luftës kundër Ektremizmit të Dhunshëm dhe Terrorizmit.

Publisher: Cve.gov.al            11/10/2022

Sot në Sarajevë u mbajt takimi i gjashtë i Rrjetit Rajonal të Koordinatorëve Kombëtarë të Ballkanit Perëndimor të Luftës Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Terrorizmit. Ky takim I moderuar nga Z. Filip De Ceuninck, Këshilltar Rajonal për Terrorizmin, u zhvillua nën kujdësin e vecantë të Bashkimit Europian, GIZZ, Ministrisë së Brendshme të Republikës së Italisë dhe autoriteteve të Bosnjë-Hercegovinës dhe ishin prezent Koordinatori Kombëtar i Luftës Kundër Ektremizmit të Dhunshëm dhe Terrorizmit të Shqipërisë Z. Denion Meidani, Koordinatori Kombëtar i Kosovës Z. Mensur Hoti, Koordinatori Kombëtar i Maqedonisë së Veriut Z. Zlatko Apostoloski, Koordinatori Kombëtar i Serbisë Z. Darko Cvijovic dhe Koordinatori Kombëtar i Bosnjë Hercegovinës, Znj. Ivana Veselcic.

Pas luftës në Ukrainë dhe kërcënimeve të ndryshme hibrite që prekin jo vetëm Ballkanin Perëndimor, lufta e përbashkët kundër Terrorizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm mbetet një prioritet i cili trajtohet me kujdes të veçantë dhe në bashkëpunim absolut në të gjithë rajonin. Roli i shteteteve në implementimin e strategjive dhe planeve të veprimit të luftës kundër ektremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, roli i shteteve në marrëveshjet bilaterale në fushën kundër terrorizmit, aktivitetet kundër ektremizmit të dhunshëm dhe terrorizimit dhe implikimi i pajustifikuar i Rusisë në agresionin e paprovokuar në Ukrainë, ishin shtyllat kryesore të këtij takimi.

Në fjalën e saj të hapjes, Zëvendës Ministri i Sigurisë njëkohësisht dhe Koordinator Kombëtar i Bosnië Hercegovinës, Znj. Ivana Veselcic theksoi faktin që bashkëpunimi rajonal është esencial për luftën e përbashkët kundër ektremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Financimi i Terrorizmit, pastrami i parave dhe krimet e rënda janë gjithashtu problematika që prekin vendet tona dhe që duhen marrë në konsideratë në përpilimin e planeve tona të veprimit dhe strategjithe respective.

Më tej, aktiviteti vijoi me fjalën e Drejtorit të Qendrës Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm njëkohësisht dhe Koordinator Kombëtar i Shqipërisë për këto çështje, Z. Denion Meidani I cili propozoi miratimin e një strategjie dhe doktrine të përbashkët për luftën kundër terrorizmit dhe ektremizmit të dhunshëm.

“Jemi mbledhur të gjithë të këtu sot pasi e dimë shumë se mirë se ekstremizmi është armik i paqes dhe sigurisë, të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Asnjë nga vendet tona nuk është imun ndaj pasojave të tij. Ajo ka minuar përpjekjet tona kolektive drejt ruajtjes së paqes dhe sigurisë, nxitjem e zhvillimit të qëndrueshëm. mbrojtjen e të drejtave të njeriut, promovimi i shtetit ligjor. Duke i bërë ato edhe më të vështira sot për shkak të pandemive dhe luftës në Ukrainë dhe krizës pasuese të tyre. Të cilat në vetvete janë momente kyçe në gjeopolitikën e sotme ndërkombëtare që teston vetë strukturën e tyre. Ndikimi i tyre ekonomik afatmesëm dhe afatgjatë është i rëndësishëm. Valët e tyre tronditëse u kanë kushtuar tashmë vendeve vite të përparimit socio-ekonomik, çuan në një rritje të borxhit kombëtar në mbarë botën dhe dëmtuan më tej flukset tregtare ndërkombëtare, marrëdhëniet dhe nënpolitikën.

Sot, në shumë vende anembanë globit, grupet ekstremiste vazhdojnë të shfrytëzojnë thyerjet sociale për të përhapur ideologji të dhunshme, për të forcuar aftësitë e tyre organizative dhe në fund të zgjerohen në gjeografi të reja. Ata përshtaten me shkathtësi ndaj ndryshimit të peizazhit dhe formës për të përballuar aktorët e përfshirë. Këto grupe herë pas here i janë drejtuar vendeve tona duke i testuar ato si terrene pjellore për të përhapur narrativën e tyre, për të shpëlarë trurin e individëve të padrejtë dhe për të formuar besime dhe sjellje urrejtjeje.

Edhe pse duke njohur tërheqjen intelektuale të diskutimeve të tilla, implikimet shumë konkrete të politikës për të janë në fakt më kritike. Çdo përpjekje për të parashikuar evoluimin e kërcënimit nxit hartimin e strategjisë dhe alokimin e burimeve në një drejtim të caktuar. Reformat dhe veprimet tona aktuale institucionale kanë nxjerrë në pah një hezitim në lidhje me fokusin e dëshiruar prioritar të “Strategjisë Parandalimi”. Parashikimi i së ardhmes së ekstremizmit të dhunshëm nuk ka qenë kurrë një detyrë e lehtë. Një vëzhgim i thjeshtë i tendencave dhe numrave të fundit është një metodë jo e besueshme për të parashikuar një evolucion më të thellë strukturor. Për të trajtuar këtë pikë, ne duhet të diskutojmë këtu sot konceptet e valëve të reja të ekstremizmit në vendet tona, qofshin ato të sponsorizuara nga shteti apo krahu i djathtë, me synimin për të reflektuar se çfarë peizazhi kërcënimi mund të shtrihet në horizont. Na duhet sigurisht një doktrinë e re rajonale dhe paradigma të reja kombëtare. Një kuadër i ri filozofik dhe teorik brenda të cilit formulohen siç duhet teoritë, strategjitë, ligjet dhe planet e veprimit të kryera në mbështetje të tyre.

Për të mposhtur terrorizmin e së nesërmes, ne duhet të trajtojmë shtytësit afatgjatë, themelorë që mundësojnë rritjen dhe përhapjen e ekstremizmit sot. Misioni ynë sot është të hulumtojmë dhe të ofrojmë zgjidhje të reja, domethënëse dhe rigoroze të integruara. Përmes disa grupeve të mjeteve dhe përpjekjeve shumë-institucionale të shumëfishta.

Është me të vërtetë një botë me sfida komplekse, ne duhet të përdorim përpjekjet tona të kombinuara si një katalizator për angazhimin shoqëror dhe ekonomik kundër ekstremizmit. Pas reformimit të ekipeve tona të aftë dhe krijimit të partneriteteve strategjike si ato me BE, GCERF, IOM, IISG, OSBE, ne duhet të vazhdojmë të kontribuojmë për krijimin e një të ardhmeje më të mirë ku ekstremizmi nuk është më një kërcënim për shoqëritë, interesat strategjike të shteteve dhe vlerat e përbashkëta njerëzore….” tha ndër të tjera Meidani.

Në fjalen e tij, Koordinatori Kombëtar i Republikës së Kosovës, Z. Mensur Hoti, pasi bëri një përmbledhje mbi situatën aktuale të të kthyerve nga Siria dhe Iraku në Kosovë si dhe punën përgatitore që po bëhët në pregatitjen e planit të veprimit dhe strategjisë kundër ektremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, mbështeti idëni e Z. Meidani për krijimin e një doctrine të përbashkët të luftës kundër terrorizmit dhe ektremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor.

Z. Zlatko Apostoloski, Koordinator Kombëtar i Maqedonisë së Veriut, u shpreh së Maqedonia e Veriut është në fazën përfundimtare të hartimit të strategjisë dhe planit të veprimit dhe mendoj që duhet të përfshijmë opinionet dhe propozimet e kolegëve parafolës. Kjo është një luftë e përbashkët për të gjithë vendet tona. Përballë këtij kërcënimi duhet të jemi “një” dhe pa asnjë ndasi.

Në fjalën e tij, Koordinatori Kombëtar i Serbisë, Z. Darko Cvijovic theksoi se bashkëpunimi rajonal në luftën e përbashkët kundër ekremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, është prioritet i institucionit që ai drejton. Gjithashtu, Z. Cvijovic deklaroi se Republika e Serbisë gjithashtu po punon në hartimin e strategjisë së re dhe planeve të veprimit të veprimit për këtë qëllim si dhe me planin e rehabilitimit dhe ri integrimit të personave të rikthyer.

Takimi do të vijojojë për tre ditët e ardhshëm duke trajtuar cështje të ndryshme të planit të përbashkët të veprimit për P/CVE dhe CT.

Shqipëria përfaqësohet në këtë takim nga Z. Denion Meidani, Drejtor i Qendrës Kundër Ektremizmit të Dhunshëm, Z. Ermal Jauri Shef i Divizionit për Çështjet e Shoqërisë Civile dhe Sigurisë dhe Znj. Alketa Gaxha përfaqësuese e IOM për Shqipërinë. Gjithashtu në aktivitet kishte përfaqësues të Zyrës së Antiterrorit të Këshillit të Europës, ISGS Sarajevo, CEPOL, GIZZ, CILC, GCERF, etj.