SEMINAR I KOMISIONI EVROPIAN NË TIRANË/ PARANDALIMI DHE KUNDËRSHTIMI I ESKTREMIZMIT TË DHUNSHËM
16/04/2024
KROACI/ QKEDH pjesë e konferencës “Kthimi, Rehabilitimi dhe Riintegrimi i Luftëtarëve të Huaj Terroriste(FTF) dhe anëtarëve të familjeve të tyre”.
23/04/2024

Shpallje Kandidati Fitues

Shpallje Kandidati Fitues

Publisher: Cve.gov.al            19/04/2024

Në mbështetje të Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, i ndryshuar, të Rregullores së Brendshme të QKEDH, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 737, datë 13.12.2017 “Për ngritjen e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (QKEDH)”, i ndryshuar, Urdhrit Nr.06/1, datë 05.04.2024 të Drejtorit të QKEDH “Për shpalljen vakant të vendit të punës në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Koordinimit për Shoqërinë Civile dhe Sigurinë”, të Urdhrit Nr.06/2, datë 05.04.2024 “Për ngritjen e komisionit përgjegjës për rekrutimin e punonjësit për pozicionin e punës “Përgjegjës në Sektorin e Koordinimit për Shoqërinë Civile dhe Sigurinë në QKEDH”, dërgohet për publikim kandidati fitues për pozicionin e punës “Përgjegjës në sektorin e koordinimit për shoqërinë civile dhe sigurinë, në Qendrën e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, me të dhëna si më poshtë:
Kandidat fitues: Znj. Suela Bedeni.