KROACI/ QKEDH pjesë e konferencës “Kthimi, Rehabilitimi dhe Riintegrimi i Luftëtarëve të Huaj Terroriste(FTF) dhe anëtarëve të familjeve të tyre”.

Shpallje Kandidati Fitues
19/04/2024
Konferenca rajonale e BE/KE: “Programet dhe rrugët që sigurojnë riintegrimin e të burgosurve të ekstremizmit të dhunshëm dhe të burgosurve të margjinalizuar në rrezik nga radikalizimi në Ballkanin Perëndimor”.
26/04/2024

KROACI/ QKEDH pjesë e konferencës “Kthimi, Rehabilitimi dhe Riintegrimi i Luftëtarëve të Huaj Terroriste(FTF) dhe anëtarëve të familjeve të tyre”.

KROACI/ QKEDH pjesë e konferencës “Kthimi, Rehabilitimi dhe Riintegrimi i Luftëtarëve të Huaj Terroriste(FTF) dhe anëtarëve të familjeve të tyre”.

Publisher: Cve.gov.al 23/04/2024

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm(QKEDH) mori pjesë në konferencën “Kthimi, Rehabilitimi dhe Riintegrimi i Luftëtarëve të Huaj Terroriste(FTF) dhe anëtarëve të familjeve të tyre: Marrja e përgjegjësive dhe çuarja përpara” organizuar nga RACVIAC- Qendra për Bashkëpunim në Siguri, në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Bosnje dhe Hercegovinë. Në këtë aktivitet, Shqipëria u përfaqësua nga Ministria e Mbrojtjes, krahas QKEDH-së.

Kjo konferencë shërbeu si një moment historik jetik në konsolidimin e përpjekjeve rajonale, shkëmbimin e njohurive dhe formulimin e strategjive që mund të trajtojnë me mjeshtëri aspektet e veçanta të kthimit, rehabilitimit dhe riintegrimit të FTF-ve. Së bashku, RACVIAC dhe OSBE-ja aspirojnë të rrisin sigurinë dhe qëndrueshmërinë në të gjithë Evropën Juglindore.

Konferenca u hap nga zëvendësdrejtori i RACVIAC, RADM Predrag Stipanović dhe znj. Selma Zeković, Shefe e Njësisë kundër terrorizmit, Misioni i OSBE-së në Bosnje dhe Hercegovinë, e cila vlerësoi bashkëpunimin me RACVIAC duke theksuar se ky bashkëpunim ka rezultuar në organizimin e përbashkët të ngjarjeve të rëndësishme rajonale të sigurisë dhe mbrojtjes. Znj. Zeković theksoi se për të zgjidhur shqetësimet e të gjithëve ekziston vetëm një zgjedhje: të bashkohemi dhe të trajtojmë bashkërisht çështjen në fjalë. Kjo kërkon një partneritet efektiv midis qeverisë, shoqërisë civile dhe komuniteteve fetare.

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm u përfaqësua me dy përfaqësues në këtë konference, ku Drejtori i QKEDH dhe njëkohësisht Koordinatori Kombëtar për Ekstremizmin e Dhunshëm, znj. Lejdi Dervishi prezantoi modelin shqiptar të menaxhimit të shtetasve të kthyer nga zonat e konfliktit (Siri, Irak). Gjithashtu, znj Dervishi theksoi se përmes përpjekjeve të mirëkoordinuara mes institucioneve përgjegjëse në vend, është synuar dhe garantohet jo vetëm monitorimi me qëllim parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, por përmes programeve te posaçme për dhënie ndihme, vijohet me sukses rehabilitimi, riaftësimi dhe riintegrimi i personave të radikalizuar apo të kthyerit nga zonat e konfliktit. Përpjekjet e përbashkëta të institucioneve në vend kanë gjetur dhe mbështetjen e vyer te partnereve ndërkombëtare, në përballjen me sukses te sfidave te përbashkëta.

Drejtoresha e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm shprehu vlerësimin e saj në emër të Shqipërisë për kolonel Marinko Romić, për kontributin e tij dhe ftesën në këtë konference, si dhe mbështetjen dhe organizimin e saj.

Konferenca u nda në tri pjesë. Pjesa e parë përfshinte prezantimet kryesore të cilat përbëheshin nga tre tema të ndryshme dhe u moderua nga z. Krešimir Mamić, Shef i Shërbimit kundër Terrorizmit në Zagreb, Kroaci: “Pasqyrë e situatës së qytetarëve nga rajoni i Evropës Juglindore që mbahen rob në Siri”, “Roli i shoqërisë civile në rehabilitimin dhe riintegrimin e FTF-ve dhe

anëtarëve të familjeve të tyre në Evropën Juglindore, dhe “Programet dhe sfidat në lidhje me ndihmën ndërkombëtare në rehabilitimin dhe riintegrimin në rajonin e Evropën Juglindore.

Paneli i parë, i titulluar “Përgjigjet e drejtësisë penale ndaj FTF-ve të kthyera: Vështrim i përgjithshëm i politikës dhe praktikës në Evropën Juglindore”, u moderua nga znj. Selma Zeković, shefe e Antiterrorizmit, Misioni i OSBE-së në Bosnje Hercegovinë. Përgjigjet e drejtësisë penale ndaj zhvendosjes ose kthimit të FTF-ve, filialeve të tyre ose atyre të frymëzuara ose të drejtuara prej tyre u diskutuan gjatë këtij sesioni. gjithashtu u trajtuan sfidat në ndjekjen penale të individëve të dyshuar për terrorizëm në zonat e largëta të konfliktit duke përdorur provat e mbledhura nga ushtria.

Paneli i dytë, i titulluar “Programet e rehabilitimit dhe riintegrimit brenda dhe jashtë sistemit të drejtësisë penale: Përvoja dhe mësimet e nxjerra”, u moderua nga znj. Jasna Hodžić, Zyrtare e Programit, Antiterrorizëm, Misioni i OSBE-së në Bosnje Hercegovinë. Ky sesion diskutoi mbi përvojat e fituara dhe njohuritë e mbledhura nga trajtimi dhe mbështetja e luftëtarëve të huaj terroristë të kthyer (FTF) dhe familjeve të tyre me një fokus të veçantë te gratë, vajzat dhe djemtë.

Konferenca mblodhi më shumë se 30 pjesëmarrës dhe ekspertë që merren me terrorizmin, zbatimin e ligjit, mbrojtjen sociale, arsimin dhe shëndetin nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Franca, Hungaria, Mali i Zi, Holanda, Maqedonia e Veriut, Turqia dhe Kosova* si dhe profesionistë anëtarë të shoqërisë civile, organizatave ndërkombëtare, akademisë, medias dhe komuniteteve fetare.