Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në trajnimin për rritjen e njohjes dhe vlerësimit të ligjeve për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale.

Intervista e Drejtorit të Qendrës se Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në MCN TV.
16/04/2021
Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në Konferencën e OSBE-së për adresimin e shkaqeve të ekstremizmit të dhunshëm që çojnë në terrorizëm.
20/04/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në trajnimin për rritjen e njohjes dhe vlerësimit të ligjeve për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale.

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në trajnimin për rritjen e njohjes dhe vlerësimit të ligjeve për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale.

Publisher: Cve.gov.al            19/04/2021

Me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafit, Qendra CVE në bashkëpunim me zyrën e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi trajnimin me temë “E drejta e informimit dhe mbrojtja e të dhënave personale në raport me çështjet e P/CVE-së – standardi bazë ligjor dhe rastet e kufizimeve të tyre”.

Trajnimi u zhvillua në kuadër të detyrimeve institucionale që lindin nga Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” dhe Ligji Nr. 988, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Përfaqësuesit e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale u fokusuan në trajtimin e dy çështjeve të rëndësishme që lidhen me një aktivitet institucional: e drejta e informimit – parimet bazë dhe detyrimet institucionale në kuadër të detyrimit për transparencë nga publiku, dhe mbrojtja e të dhënave personale dhe detyrimeve institucionale që lindin nga kjo e drejtë.