CVE në Seminarin Rajonal për Përmirësimin e Monitorimit të Burgjeve dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në Sarajevë

Belgjikë/Forcim i bashkëpunimit ndërinstitucional në luftën kundër ektremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit
30/06/2023
Drejtori i CVE Meidani pret Zv/koordinatorin e Antiterrorit të Departamentit të Shtetit të SHBA
26/09/2023

CVE në Seminarin Rajonal për Përmirësimin e Monitorimit të Burgjeve dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në Sarajevë

CVE në Seminarin Rajonal për Përmirësimin e Monitorimit të Burgjeve dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në Sarajevë

Publisher: Cve.gov.al 14/09/2023

Sarajevë – Në datë 13-14 shtator, Bosnje Hercegovinë, u zhvillua “Seminari Rajonal për Përmirësimin e Monitorimit të Burgjeve dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut” me focus personat që vuajnë dënimet për veprat penale të ekstremizmit të dhunshëm dhe të terrorizmit e organizuar nga OSCE dhe Zyra për Institucione të Demokracisë dhe të Drejtave të Njeriut (ODIHR).

Ky seminar ishte një hap të rëndësishëm drejt promovimit të të drejtave të njeriut dhe luftimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në burgje. Seminari synon të ndihmojë në monitorimin e pavarur të burgjeve dhe në rritjen e mbikëqyrjes për të mbrojtur të drejtat e individëve të privuar nga liria.

Seminari filloi punimet me fjalën e hapjes së Brian Aggler, Ambasador i OSCE në Bosnje Hercegovinë. Në këtë seminar me 71 përfaqësues të OSCE, IOM, Zyrës së BE për Antiterrorin, Organizata të Shoqërisë civile etj., nga të gjithë vendet e Evropës Juglindore.

Shqipëria përfaqësohej nga një sërë Institucionesh si Qendra Kundër Ektremizmit të Dhunshmë përfaqësuar nga Zëvendës Koordinatori Kombëtar për CVE në Shqipëri, Ermal Jauri, Zyra e Avokatit të Popullit përfaqësuar nga Besnik Deda, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve përfaqësuar nga Blerta Doci, organizata të shoqërisë civile si Instituti për Aktivizëm dhe Ndryshimin Social përfaqësuar nga Erinda Ndroqi, Komiteti Shqiptar i Helsinikit përfaqësuar nga Ardita Matlija si dhe Prezenca e OSCE në Tiranë përfaqësuar nga Alba Jorganxhi.

Ky seminar është një nismë e rëndësishme që synon të adresojë sfidat komplekse të lidhura me parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit që çon në terrorizëm (VERLT) në sistemet e burgut në vendet e Europës Juglindore me objektivi kryesor për të krijuar një platformë ku ekspertët vendas dhe ndërkombëtarë, monitoruesit e burgjeve dhe përfaqësuesit nga autoritetet e relevante dhe praktikantët e burgjeve mund të mblidhen për të diskutuar strategji për adresimin e shqetësimeve të të drejtave të njeriut që dalin nga përpjekjet për parandalimin e VERLT në sistemin e burgjeve.

Një theks i rëndësishëm i seminarit është prezantimi i guidës së përbashkët të ODIHR dhe “Penal Reform International (PRI)” për monitoruesit e burgjeve, e titulluar “Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në Burgje ndërsa Parandalohet Radikalizimi që çon në Terrorizëm ose Dhunë”. Ky udhëzues ofron njohuri të vlefshme dhe praktika të mira për monitoruesit e burgjeve në përpjekjet e tyre për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të njeriut në kontekstin e parandalimit të VERLT.

Gjatë seminarit, pjesëmarrësit u angazhuan në diskutime dhe sesione per diskutime dhe shkëmbim të njohurive për të vlerësuar iniciativat dhe qasjet e ndryshme ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare që synojnë të parandalojnë dhe luftojnë VERLT në sistemet e burgjeve. Seminarit gjithashtu iu kushtua risqeve dhe sfidave të lidhura me të drejtat e njeriut të asoociuara me rajonin e Europës Juglindore.

Një nga qëllimet kyçe të seminarit ishte dhe identifikimi i sfidave rajonale dhe praktikave të suksesshme në monitorimin e përputhshmërisë me të drejtat e njeriut në lidhje me parandalimin e VERLT në burgje. Kjo do të kontribuuojë në formulimin e rekomandimeve të veprueshme për autoritetet e përshtatshme të OSBE-së, organet e monitorimit të burgjeve dhe institucionet e OSBE-së, me qëllim të përforcimit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut në strukturat e burgut.

Pas këtij aktiviteti të rëndësishëm, OSCE ODIHR planifikon të publikojë një raport të shkurtër përmbledhës që do të përmbledhë temat kryesore të diskutuara dhe rekomandimet që janë gjeneruar gjatë seminarit. Ky përmbledhje do të jetë një burim i çmuar për përpjekjet e mëtejshme në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në sistemet e burgut, ndërsa ruhet respektimi i të drejtave të njeriut.

Pjesëmarrja e Shqipërisë në këtë seminar rajonal nënvizon përkushtimin e saj ndaj mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në institucionet e saj të burgosura. Duke u përfshirë në këtë nismë bashkëpunuese, Shqipëria bashkohet me një komunitet ndërkombëtar më të gjerë të përkushtuar për të përmirësuar mbikëqyrjen dhe për të mbrojtur të drejtat e individëve të privuar nga liria.

Në një kohë ku ka një detyrim të domosdoshëm për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ky seminar shërben si një dëshmi e përkushtimit kolektiv për të krijuar një botë më të drejtë dhe më të sigurt. Pjesëmarrja e Shqipërisë në këtë nismë të rëndësishme tregon përkushtimin e saj ndaj këtyre principeve themelore.