Durrës/Ngrihet Komiteti Rajonal për Parandalimin e Radikalizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm

Konferenca kombëtare: “Qasja multidisiplinare në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe proceset riintegruese”
23/01/2024
Tiranë/Formohet Komiteti Rajonal për Parandalimin e Radikalizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm
16/02/2024

Durrës/Ngrihet Komiteti Rajonal për Parandalimin e Radikalizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm

Durrës/Ngrihet Komiteti Rajonal për Parandalimin e Radikalizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm

Publisher: Cve.gov.al 09/02/2024

Në prefekturën e Durrësit u ngrit Komiteti Rajonal për Parandalimin e Radikalizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm. Takimi mblodhi së bashku një grup të gjerë aktorësh siç përshkruhet në Urdhrin nr. 185 datë 31.10.2023 të Kryeministrit, duke demonstruar një qasje të unifikuar drejt adresimit të sfidave të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Formimi i Komitetit nënvizon angazhimin e qeverisë për të nxitur një mjedis bashkëpunimi, duke bashkuar përfaqësues nga sektorë të ndryshëm, duke përfshirë aktorë të zbatimit të ligjit si policia vendore, shërbimi i provës, policia kufitare, shërbimet sociale, punësimi, shëndetësia dhe arsimi.

Takimi u kryesua nga Prefekti i Durrësit Emiljan Jani, i cili do të luajë edhe rolin e kryetarit të Komitetit duke treguar nivelin e lartë të rëndësisë që i kushtohet kësaj nisme, dhe u bashkë-ndihmua nga Koordinatorja Kombëtare për CVE, Lejdi Dervishi dhe Drejtoresha e Linjës së Këshillimit për Gratë dhe Vajzat, Iris Luarasi duke theksuar qasjen gjithë-përfshirëse dhe multidisiplinare.

Mbledhja përcaktoi kuadrin themelor për objektivat e Komitetit, duke theksuar rëndësinë e një qasjeje shumë-disiplinore për të luftuar efektivisht kërcënimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në nivel rajonal. Pjesëmarrësit u angazhuan në diskutime gjithëpërfshirëse mbi strategjitë për identifikimin e hershëm, ndërhyrjen dhe promovimin e praktikave gjithëpërfshirëse të angazhimit të komunitetit. Krijimi i këtij Komiteti është një hap kritik përpara, në rritjen e koordinimit dhe bashkëpunimit midis të gjithë aktorëve përkatës, duke siguruar një përgjigje kohezive që synon të mbrojë komunitetin dhe për të mbështetur sigurinë kombëtare.

Kjo nismë pasqyron strategjinë kombëtare për të trajtuar paraprakisht rrënjët e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm dhe krijon një precedent për bashkëpunimin rajonal. Angazhimi i demonstruar nga të gjithë pjesëmarrësit në takimin e sotëm është një tregues premtues i ndikimit të mundshëm që ky komitet do të ketë në nxitjen e një komuniteti më të sigurt. Komiteti miratoi rregulloren për funksionimin e Komitetit Rajonal të Parandalimit të Radikalizmit dhe Luftës kundër Ekstremizmit të Dhunshëm si dhe përcaktoi anëtarët e  Sekretariatit të tij teknik.

Ky takim shënon fillimin e një përpjekjeje të përbashkët në rajonin e Durrësit për të trajtuar dhe zbutur faktorët që kontribuojnë në radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Me udhëheqjen e Prefektit dhe mbështetjen e Koordinatorit Kombëtar për ekstremizmin e dhunshëm, komiteti i sapokrijuar është gati të bëjë hapa të rëndësishëm në mbrojtjen e komunitetit dhe nxitjen e një shoqërie të sigurt dhe gjithëpërfshirëse.