Konferencë mbi “Ekstremizmin e Dhunshëm në Shqipëri”

Departamenti i Kërcënimeve Transnacionale të OSBE-së prezantoi botimin e OSBE-së.
18/10/2018
Konferencë Rajonale mbi “Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që çojnë në Terrorizëm
02/11/2018

Konferencë mbi “Ekstremizmin e Dhunshëm në Shqipëri”

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në bashkërendim me IDM Albania  dha kontributin e saj në konferencën e mbajtur në Tiranë me rastin e lançimit të studimit të IDM-së mbi “Ekstremizmin e Dhunshëm në Shqipëri”. Vlerësimi dhe studimi i fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm në nivel kombëtar u mbështet nga Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës Amerikane në Tiranë.