“Nënshkimi i Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) dhe Qendrës Koordinuese Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”.

Intervistë, Drejtori i Qendrës Kunder Ekstremizmit Të Dhunshëm
24/03/2019
Edicion informative, Konferenca e aktorëve të linjës së parë
30/04/2019

“Nënshkimi i Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) dhe Qendrës Koordinuese Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”.

PERMBLEDHJE E SHKURTER MBI TEMATIKAT E TRAJTUARA:

Më datë 5 prill 2019 në Tiranë, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) dhe Qendra Koordinuese Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm e Qeverisë shqiptare nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi.

Ky Memorandum u nënshkrua në kuadër të projektit “Parandalimi i Ekstremizmit të Dhunshëm përmes zërave dhe iniciativave lokale në Ballkanin Perëndimor”. Ai gjen zbatim në një hark kohor që fillon nga shtatori i vitit 2018 deri në tetor 2020. Memorandumi do të kontribuojë në përfshirjen e të gjithë aktorëve që veprojnë në këtë fushë, duke synuar harmonizimin e aktiviteteve për të patur një bashkëpunim sa më efiçent në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.