Qendra CVE pjesë e trajnimit të GCERF për qasjen e psikologëve ndaj historive traumatike dhe mbi çështjet e reagimit ndaj stresit

Drejtori i Qendrës CVE kontribuoi në workshop-in rajonal të RNNC, organizuar nga IOM në Shqipëri
21/04/2022
Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi leksion të hapur me studentë të Universitetit Mesdhetar për ndërgjegjsimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm
11/05/2022

Qendra CVE pjesë e trajnimit të GCERF për qasjen e psikologëve ndaj historive traumatike dhe mbi çështjet e reagimit ndaj stresit

Qendra CVE pjesë e trajnimit të GCERF për qasjen e psikologëve ndaj historive traumatike dhe mbi çështjet e reagimit ndaj stresit

Publisher: Cve.gov.al            22/04/2022

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në trajnimin “Traumat dhe ndërhyrjet terapeutike” që u zhvillua për psikologët organizuar nga organizata Terre des Hommes me mbështetjen e Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF).

Gjatë trajnimit u trajtuan çështjet e reagimit ndaj stresit,  historitë traumatike, traumat e luftës, psikologjia e torturave, fëmijët në zonat e luftës, parimet e ndihmës së parë psikologjike si dhe teknikat e stabilizimit në metoda të ndryshme dhe integrimi.