“Respektimi i të Drejtave të Njeriut në kuadër të parandalimit dhe luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm…

Veprimtari informuese dhe trajnuese me temë: “Me shkollat për komunitete të sigurta”
27/11/2018
Tryezë pune rajonale e Forumit kundër Terrorizmit Global (GCTF)
12/12/2018

“Respektimi i të Drejtave të Njeriut në kuadër të parandalimit dhe luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm…

“Respektimi i të Drejtave të Njeriut në kuadër të parandalimit dhe luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm në institucionet e privimit të lirisë dhe Shërbimit të Provës”

Konferenca me titull “Respektimi i të Drejtave të Njeriut në kuadër të parandalimit dhe luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm në institucionet e privimit të lirisë dhe Shërbimit të Provës”,
u organizua në Tiranë, më datë 6 Dhjetor 2018, si një bashkëpunim i Prezencës së OSBE-së dhe Avokatit të Popullit, me kontributin e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Ministrisë së Drejtësisë.
Në këtë konferencë u vu theksi në respektimin dhe garantimin e të drejtave të njeriut për të gjithë të dënuarit të akuzuar për vepra penale në fushën e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.