Parandalimi dhe Lufta Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizimit që çojnë në Terrorizëm në Burgje dhe Shërbimin e Provës (Faza 1)

Parandalimi i ekstremizmit ne arsimin parauniversitar
23/03/2021
Rritja e kapaciteteve penitenciare në adresimin e radikalizmit në burgjet në Ballkanin Perëndimor – Lehtësia horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë II
23/03/2021

Parandalimi dhe Lufta Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizimit që çojnë në Terrorizëm në Burgje dhe Shërbimin e Provës (Faza 1)

Parandalimi dhe Lufta Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizimit që çojnë në Terrorizëm në Burgje dhe Shërbimin e Provës (Faza 1)” zbatuar nga Prezenca e OSBE-së në Tiranë, të mbështetur financiarisht nga Qeveria e Austrisë, Qeveria e Suedisë, Qeveria e Republikës Federale Gjermane dhe Qeveria e Republikës së Italisë. Projekti u zbatua në partneritet të ngushtë me Qendrën Kombëtare kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës.

Nëpërmjet këtij projekti u be i mundur:

  • Nënshkrimi i një Memorandumi Mirëkuptimi për zbatimin e projektit mes Prezencës së OSBE-së, Ministrisë së Drejtësisë dhe Koordinatorit Kombëtar kundër Ekstremizmit të Dhunshëm;
  • U krye një vlerësimi i nevojave për situatën në burgje dhe shërbimin e provës;
  • zhvillimi i një moduli bazë trajnimi mbi fenomenin e VERLT dhe ngritjen e kapaciteteve për stafin e burgut dhe të Shërbimit të Provës;
  • U forcua bashkëpunimi rajonal, dhe
  • U rrit ndërgjegjësimi midis palëve të interesuara mbi VERLT dhe ndërhyrjet përkatëse të bazuara në të drejtat e njeriut në sistemin penitenciar në Shqipëri.