Rritja e kapaciteteve penitenciare në adresimin e radikalizmit në burgjet në Ballkanin Perëndimor – Lehtësia horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë II

Parandalimi dhe Lufta Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizimit që çojnë në Terrorizëm në Burgje dhe Shërbimin e Provës (Faza 1)
23/03/2021
Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe Institutin Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (AIIS) oficerët e sigurisë në shkollë për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm
25/03/2021

Rritja e kapaciteteve penitenciare në adresimin e radikalizmit në burgjet në Ballkanin Perëndimor – Lehtësia horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë II

“Rritja e kapaciteteve penitenciare në adresimin e radikalizmit në burgjet në Ballkanin Perëndimor - Lehtësia horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë II” Enhancing penitentiary capacities in addressing radicalization in prisons in Western Balkans-Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey II, i zbatuar nga Këshilli i Evropës dhe i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian.

  • Projekti mbështet drejtpërdrejt zbatimin e “Planit të Përbashkët të Veprimit për Kundërvënien ndaj Terrorizmit për Ballkanin Perëndimor” dhe Marrëveshjet Dypalëshe lidhur me të, si dhe strategjitë dhe planet specifike të veprimit të secilit vend përfitues në fushën e Kundërvënies ndaj Terrorizmitdhe Ekstremizmit të Dhunshëm.
  • Ofron forume për diskutime të hapura dhe shkëmbime sistematike për punonjësit e burgjeve dhe të shërbimit të provës në Ballkanin Perëndimor, duke i dhënë mundësinë të identifikojnë praktikat e mira, të mësojnë nga gabimet dhe të vendosin standarde minimale, të cilat do të rezultojë në përmirësimin e metodologjisë dhe mjeteve në kuadër të kundërvënies ndaj radikalizimit në burgje dhe në shtimin e përpjekjeve për rehabilitimin e të burgosurve ekstremistë të dhunshëm.
  • Lehtëson shkëmbimin rajonal të përvojës në zbatimin e programeve të posaçme të rehabilitimit apo planeve të trajtimit individual që kanë për qëllim shkëputjen nga dhuna.