Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm trajnon Stafin e Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror të disa operatorëve në vend mbi arsyet që çojne në cënim nga fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm.

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm prezanton në Konferencë e OSBE-së rrugëtimin progresiv të Shqipërisë në parandalimin dhe kundërshtimin e fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.
30/03/2021
Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm zhvilloi një takim me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi.
07/04/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm trajnon Stafin e Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror të disa operatorëve në vend mbi arsyet që çojne në cënim nga fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm.

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm trajnon Stafin e Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror të disa operatorëve në vend mbi arsyet që çojne në cënim nga fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm.

Publisher: Cve.gov.al            31/03/2021

Qendra CVE zhvilloi nga 31 mars – 1 prill, një trajnim me Stafin e Kujdesit Shëndetësor të Operatorit të Elbasanit si dhe me Stafin e Kujdesit Shoqëror të Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Elbasan, Korçë dhe Berat, mbi arsyet që mund të bëhen shkak për cënim nga fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm.

Trajnimi dy ditor trajtoi temën: “Çfarë na bën të cënueshëm ndaj radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm: Procesi i rehabilitimit dhe riintegrimit të Luftarëve të Huaj Terroristë dhe familjeve të tyre”.

Ky trajnim që kishte në fokus shkëmbimin e eksperiencës në qasje teorike, u pasua me një sesion të dytë punimesh mbi ndërhyrjet konkrete në Republikën e Shqipërisë që në vitin 2020, të cilat janë iniciuar dhe koordinuar nga Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm së bashku me ministritë e linjës dhe partnerë kombëtarë, rajonalë dhe ndërkombëtarë.