Aktivitete

25/11/2021

Qendra CVE organizon forum me studentët dhe pedagogët e UAMD-së mbi parandalimin e fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm

25/11/2021

Drejtori i Qendrës CVE pjesë e panelit në tryezën e diskutimit “Sfidat dhe mundësitë e Këshillave Vendore të Sigurisë Publike

23/11/2021

Qendra CVE kontribuoi në Konferencën Rajonale “Media, terrorizmi dhe luftëtarët e huaj terroristë në Ballkanin Perëndimor”

23/11/2021

Qendra CVE në takim me Komisionin Europian mbi progresin në kuadër të implementimit të Planit të Përbashkët të Veprimit për Luftën Kundër Terrorizmit, mes BE-së dhe Vendeve të Ballkanit Perëndimor

22/11/2021

Qendra CVE koordinoi dhe monitoroi trajnimin e IDM-së për mbështetjen rehabilituese dhe riintegruese për personat e kthyer nga zonat e konfliktit

22/11/2021

Qendra CVE kontribuoi në seminarin e OSBE-së mbi qeverisjen efektive të sektorit të sigurisë përmes partneritet ndërmjet institucioneve të sektorit të sigurisë dhe shoqërisë civile